ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HEATMIX MPL

heat mix

DOM ZATEPLIŤ......ÚSPORY ODLOŽIŤ....... 

AKO SA DO ZATEPLENIA VOLÁ..... TAK SA Z NEHO USPORENÉ ,- € OZÝVA......  

  V súčasnom období sa výrazne presadzujú požiadavky energeticky úsporných budov – nízkoenergetické, pasívne a systémy trvalo udržateľných budov v rámci celej EU, keďže spotreba energií neustále rastie a sú cenovo čoraz náročnejšie. Podľa smerníc EU sa po r. 2020 majú realizovať budovy s nulovou energetickou náročnosťou. Táto problematika zahŕňa komplexné riešenie stavebných častí budov, najmodernejšie spôsoby vykurovania, výmeny a cirkulácie vzduchu v interiéroch,  protipožiarne a hygienické zásady, použitie ekologických materiálov a inteligentné elektronické systémy riadenia v týchto budovách. 

V nadväznosti na tieto požiadavky stavebnej časti budov uviedla firma MPL Stavebniny na trh ucelený systém HEATMIX.

Je to komplexný systém riešenia obnovy, rekonštrukcie budov a novostavieb.

Nový systém HEATMIX v sebe zahŕňa systém riešení, ktoré umožňujú riešiť zatepľovanie stavieb komplexne a spĺňa súčasné náročné technické požiadavky a teplotechnické parametre.

Systém HEATMIX ponúka:

 • Zateplenie šikmých striech
 • Zateplenie plochých striech na báze bitumenových a PVC pásov
 • Zateplenie fasád klasických stavieb – izolačné dosky na báze bieleho EPS,sivého

       grafitového EPS  

       fasádneho polystyrénu, čadičovej minerálnej vlny a dvojvrstvej fasádnej dossky  

       z minerálnej vlny

 • Zateplenie montovaných stavieb
 • Obnova zateplenia na už existujúcom zatepľovacom systéme
 • Obnova zateplenia a rekonštrukcie balkónov a terás                      
 • Čistenie a údržba povrchovej úpravy zatepľovacieho systému od nečistôt, prachu, rias, plesní,

       lišajníkov a obnovenie farebného odtieňa fasády

 • Zateplenie stavieb tzv. ťažkým materiálom ( obklady z prírodného a umelého kameňa, pálenej

        hliny atď.)                                                                                                    

 • Zateplenie podláh vrátane podlahového kúrenia
 • Zateplenie základov
 • Riešenia bleskozvodných sústav

      Problematika zatepľovania s možnosťou obnovy a rekonštrukcie stavieb respektíve novostavieb je náročná z hľadiska kvalitnej realizácie, aby sa vylúčili v čo najväčšej možnej miere úniky energie tzv. tepelné mosty, ktoré výrazne znižujú hodnotu takýchto stavieb a podporujú vznik porúch. Pri návrhu, posudzovaní a samotnej realizácii sú dôležité dobre navrhnuté konštrukčné detaily, ktoré musia vylúčiť vznik týchto porúch.

Vzhľadom na to veľmi dôležitým faktorom je kvalitne spracovaný projekt odborným projektantom, následne kvalitná realizácia stavby licencovanou firmou pod dohľadom stavebného dozoru. 

      Pri problematike zatepľovania je všeobecne známe že zateplenie stavby zamedzuje tepelným stratám a znižuje tak náklady na vykurovanie stavby.

Správne realizované zateplenie zaistí celistvosť tepelnoizolačného obalu objektu a eliminuje jeho slabé miesta.

 Zároveň sa musí zaistiť dostatočné vetranie priestorov a zamedziť pôsobeniu nadmernej vlhkosti v konštrukciách a vnútorných priestoroch.

Nesprávne vykonané zateplenie môže poškodiť konštrukciu budovy a vyvolať vznik ťažko odstrániteľných plesní.

Zateplením  -   dokážeme eliminovať tepelné mosty, odstrániť i jednu z najčastejších príčin vzniku rastu plesní a to kondenzáciu vodnej pary na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií.

Následne na to  -   vykurovací systém je možné prevádzkovať pri menšom teplotnom spáde a teda i   

                              hospodárnejšie

                           -  podstatne znižujeme prehrievanie budovy v letnom období

                           -  naplno sa využijú akumulačné vlastnosti budovy a získame vyšší tepelný komfort i  

                              pri prerušovanom vykurovaní

                           -  priaznivo sa ovplyvnia akustické vlastnosti budovy        

                           -  odstránia sa príčiny priameho zatekania dažďovej vody obvodovou konštrukciou

                            - je možné nové architektonické riešenie budovy (farebné riešenie, štruktúra a

                              tvarovanie povrchu)

                           -  podporíme vplyv na životné prostredie znížením emisií pri výrobe energie

                           -  peniaze vložené do zateplenia sú tak návratnou investíciou. 

Pred zatepľovaním stavby/objektu/ je dôležité posúdiť stav objektu.

Pre každú realizáciu kontaktného zateplenia musí byť spracovaný projekt!

Jedným zo základných podkladov pre spracovanie projektu je výsledok stavebne technického prieskumu, zameraného na zistenie materiálovej skladby obvodového plášťa, hrúbky a prídržnosti vonkajšej povrchovej úpravy, vlhkostného stavu objektu a prípadnej existencie dilatačných škár na fasáde.

Projekt rieši predovšetkým teplotechnické posúdenie celej novej zateplenej konštrukcie, s ohľadom na aktuálne požiadavky, dôsledky zmeny difúzneho odporu na vonkajšom povrchu obvodového plášťa, vyvolaného zateplením, atypické detaily a návrh dodatočného kotvenia izolačného súvrstvia tanierovými hmoždinkami (kotviaci plán).

Pre návrh kotvenia platí zásada, že lepiaca malta medzi podkladom a izolantom má prenášať zaťaženie vlastnej hmotnosti zatepľovacieho súvrstvia, tanierové hmoždinky majú prenášať zaťaženia náhodné, tz.. predovšetkým zaťaženie od náporov vetra.

Chyby pri realizácii kompozitného zatepľovacieho systému – ako im predchádzať

 1. podklad vždy penetrovať

    extrémne savé podklady - 2 x penetračný náter

 1. miešanie lepiacej zmesi

Pri miešaní dodržujte pokyny uvedené na obale alebo na príslušnom technickom liste. Počas spracovania nedolievať ďalšiu vodu. Pri použití rotačného miešadla vrtuľu miešadla držať stále pod hladinou (zabrániť primiešaniu vzduchu).

 1. lepenie izolantu
 2. a) lepiaca hmota sa nanáša ručne alebo strojovo buď vo forme pásu na celý obvod dosky a zároveň doprostred

dosky min. tri terče na jednu dosku, alebo celoplošne.

 1. b) lepenie sa vykonáva na rohoch vždy na väzbu
 2. c) škára medzi izolačnými doskami nesmie vychádzať z rohu stavebného otvoru okien a dverí, dorezané kúsky dosiek nesmú mať menšiu šírku než 150 mm
 3. výstužná sieťovina – sklotextilná mriežka
 4. a) nedostatočný presah výstužnej sieťoviny – presah musí byť min. 100 mm

b )nedostatočná rovinnosť výstužnej vrstvy.

 1. c) chýba diagonálna výstužná sieťovina pri rohoch stavebných otvorov okien a dverí
 2. d) sprahnutie výstužnej vrstvy – chrániť min. 24 hod. pred priamym slnkom a voči silnému vetru lešenárskymi

    sieťami alebo fóliami     

 1. e) zavlhnutie výstužnej vrstvy - chrániť min. 24 hod. pred dažďom lešenárskymi sieťami alebo fóliami

 f ) nedodržanie hrúbky výstužnej vrstvy - výstužná vrstva musí mať hrúbku 3 – 6 mm.

 1. g) výstužná sieťovina nie je vkladaná do lepiacej hmoty -
 2. zatekanie do zatepľovacieho systému

Príčinou zatekania do systému môže byť i chýbajúci sokel na balkóne.

 1. netesný spoj vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému /ETICS/ a okenného rámu,resp.

    zárubne vchodových dverí

 1. použitie lacného nesystémového lepidla a stierky.

    Lacné riešenie sa môže veľmi predražiť !

 

Našim obchodným partnerom a firmám realizujúcim zatepľovanie budov ponúkame komplexné zaškolenie – teoretickú a praktickú časť na vonkajší kontaktný zatepľovací systém /ETICS/  HEATMIX – HEATMIX E,  HEATMIX M. a balkónový systém HEATMIX Balkón.

Absolventi školenia získajú OSVEDČENIE na tento systém. Platnosť osvedčenia je 2 roky. Realizáčné firmy môžu získať aj licenciu TSUS na uvedený systém HEATMIX.

Kontakt :  www.mpl.sk

napíšte nám : TU

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.